Ohlédnutí za Diecézním setkání mládeže

 

Dne 23. 3. 2013 se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně jako každoročně v sobotu před Květnou nedělí uskutečnilo Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Mottem letošního setkání byl citát z Matoušova evangelia – „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy.“ (Mt 28,19)

 Setkání mívá každý rok stejný průběh. V dopolední části probíhá např. katecheze o. biskupa, prezentace akcí,... Nedílnou součástí dopoledního programu jsou přednášky. Letos bylo na výběr 16 témat. Mezi přednášejícími byli např. o. Pavel Konzbul s tématem Proč jsou katolíci exoti, aneb o víře dospívajících, nebo o. David Ambrož s přednáškou na téma Můj vztah k Bohu. Proběhla také křížová centrem Brna.

Po obědě, který se skládal ze dvou baget, které jsme měli na výběr (šunková versus sýrová), začal odpolední program. Jako každý rok byla položena řada otázek určených o. biskupovi. A jako každý rok o. biskup vtipně na tyto otázky odpovídal. Např. jsme se dozvěděli o průběhu jeho maturity. Poté byly předány dekrety animátorům, kteří takto úspěšně zakončili dvouletý kurz.

Celý program byl zpestřen scénkami ze života sv. Cyrila a Metoděje. Součástí scének byly rady od různých osobností, které odpovídaly na různé otázky, např. Jak správně evangelizovat. Vyvrcholením celého setkání byla mše svatá, kterou celebroval o. biskup.

Během mše svaté o. biskup spolu s ostatními přítomnými kněžími předali malý křížek. Jde o napodobeninu křížku z 9. století, tedy z doby mise svatých Cyrila a Metoděje. Na líci kříže je znázorněna postava ukřižovaného Krista, nad ním je vztažena ruka Boha Otce. Na rubu křížku čteme řecká písmena, v obvyklých zkratkách vyjadřující základy víry a naděje křesťanů:

Ježíš Kristus – světlo – život – vítězí.

Byli Cyril a Metoděj v Brně?

Toto není název přednášky určené pro milovníky historie, ale název jedné ze skupinek, kterou bylo možno navštívit právě na Diecézním setkání mládeže. Skupinka byla určena pro děti ve věku 12-15 let. Děti však nebyly zahlceny velkým množstvím dat, naopak – samy zjišťovaly, jak to vlastně tehdy bylo. Malých badatelů se nakonec sešlo přes 30. Nejprve však museli prokázat určité znalosti o slovanských věrozvěstech – rychlost, s jakou potřebně otázky vyhledali (otázky byly ukryty v blízkém okolí Diecézního muzea, kde děti „bádaly“) a hlavně jak je rychle vyřešili, dávala tušit, že vyřeší snad i samotnou záhadu pobytu soluňských bratří v Brně. Bylo potřeba rozluštit tajemný vzkaz, psaný samozřejmě v hlaholici. Vybraní jedinci navštívili i samotnou katedrálu a dozvěděli se něco o více o pověsti, která ses k tématu váže. Pověst praví, že Cyril s Metodějem v Brně opravdu pobývali, a dokonce, že sem dokonce přinesli kost sv. Klimenta. Ta se bohužel nedochovala a pověst tak zůstává pověstí... Na závěr měly děti možnost navštívit expozici Vita Christi (Život Kristův), která je umístěna právě v Diecézním muzeu. Jde o muzeum sakrálního umění, kde je umístěna řada exponátů pocházejících z kostelů a far brněnské diecéze. Mezi exponáty jsou i dva obrazy z Mikulova – jde o obraz Klanění tří králů a Uzdravení slepého.

Tomáš Týn

Mons. Jiří Mikulášek měl zajímavou přednášku o rodákovi z Brna – Tomáši Týnovi. Je to jeden z Čechů, se kterým nyní probíhá beatifikační proces. Tomáš Týn se narodil v roce 1950 a svá školní léta prožil v Brně. Na gymnáziu byl pro výborný prospěch vybrán, že bude pokračovat své studium ve Francii v Dijonu. Tam také maturoval s nejlepším prospěchem ze všech a prý o tom psaly i tehdejší české noviny. Bohužel kvůli politické situaci v roce 1968 byla nucena celá rodina emigrovat do Německa.

Tam Tomáš vstoupil do dominikánského řádu a poté vystudoval teologii v Bologni. Na kněze byl vysvěcen papežem Pavlem VI. v roce 1975 v Římě. Toho dne tam bylo vysvěceno na 400 kněží. Až 16 let po Tomášově smrti se jeho blízcí dozvěděli, že v den svěcení Tomáš obětoval celý svůj život za svobodu v Československu. Dosvědčují to ostatní kněží, kteří byli přítomni u jeho svěcení. Během svého kněžského života se stal profesorem na univerzitě v Bologni a byl velmi oblíbeným knězem a zpovědníkem. Koncem roku 1989 se však u Tomáše projevila rakovina plic. Snad nejtěžší chvíle prožil v době, kdy v Československu probíhaly demonstrace. 1. 1. 1990 Tomáš Týn umírá, stalo se tak v den, kdy nový Československý prezident oznamuje, že pozval do země tehdejšího papeže Jana Pavla II. Beatifikační proces byl zahájen v roce 2006 v Bologni.

Restituce

Skupinka s názvem Restituce církevního majetku vedl ekonom brněnské diecéze Ing. Zelenka. Toto aktuální a zajímavé téma bylo předneseno poutavým způsobem. Pro církev bude navrácení majetku znamenat nejen zisk majetku, ale i větší zodpovědnost, jak s ním bude nakládat. Nový zákon nahrazuje zákon z roku 1949, na základě kterého stát doposud církve financoval. Odluka od státu znamená, že od této chvíle bude postupně církev přebírat zodpovědnost za své výdaje, za platy kněžím, za opravy kostelů a zároveň bude získávat větší samostatnost v rozhodování a nakládání s majetkem. Tento program je nastaven na dobu sedmnácti let, poté skončí dotace od státu. Konkrétně brněnská diecéze je z hlediska navráceného majetku nejchudší. Ale zároveň má podle statistik nejvíce věřících, kteří jsou nadějí pro fungování diecéze.

Proč je důležité zajímat se o Bibli?

Toto téma mě zaujala a tak jsem si řekla proč se ji neujmout. Přednášku přednášel P. Mqr. Stanislav Pacner, Th. D., který se zaměřil na tyto otázky: Co je to vlastně Písmo svaté, co je to Bible? Proč je důležité se o Bibli zajímat? Co říká sama o sobě? Jak k Písmu přistupovat, aby bylo pro mě živým slovem? Jak se mohu s Písmem modlit? Od Otce jsme se dozvěděli jakým způsobem k Bibli správně přistupovat. Uslyšeli jsme o Písmu svatém v každodenním životě. Dělení křesťanské Bible a dělení židovské Bible. Jak se správně modlit a naopak chyby, které při modlení děláme. O správném místě a poloze při modlení. Nechyběly ani praktické rady. Touto přednáškou jsem byla mile překvapena už jen tím, jakým stylem O. Stanislav Pacner přednášku vedl. Všechny účastníky tímto tématem obohatil. Všichni jsme byli z odpovědí nad míru spokojeni.

Lucka, Monika, Jirka, Marek


| Autor: Jiří Husák | Vydáno dne 29. 03. 2013 | 2232 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server